İşkur Kahramanmaraş’ta Sözleşmeli Büro Personeli Alacak

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın ilanda belirtilen pozisyonlara göre 125 Sözleşmeli Büro Personeli alınacaktır.

İşkur Kahramanmaraş’ta Sözleşmeli Büro Personeli Alacak

İşkur Kahramanmaraş’ta Sözleşmeli Büro Personeli Alacak

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın ilanda belirtilen pozisyonlara göre 125 Sözleşmeli Büro Personeli alınacaktır.

01 Mayıs 2023 Pazartesi 18:35

I. Başvuru Şartları
Başvuracak adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirtilen şartlar ve ilan edilen pozisyon için belirtilen şartlar gerekmektedir.
1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 08/05/1988 (dâhil) - 22/05/2005 (dâhil) aralığında olanlar kabul edilir.)
3. Son başvuru tarihi itibarıyla; Yükseköğretim kurumlarının Adalet, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Güvenliği Teknolojisi, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Dış Ticaret, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler, İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme, İşletme Yönetimi, Maliye, Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Sosyal Güvenlik ön lisans programlarından birinden mezun olmak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
6. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak (Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile),
8. 2022 KPSS (B) grubu P93 puan türünde en az 70 puan almış olmak,
9. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
10. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması,
11. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

II. Diğer Hususlar
1- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir kurum tarafından sözleşmeleri feshedilenlerin veya sözleşme dönemi içerisinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belge ibraz edilecektir.)
2- Birim bazında ilan edilen her pozisyon için, pozisyon sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Yerleşen adaylardan göreve başlamadan önce istenecek belgelerin Kurumumuz internet adresinde yayımlanmasından itibaren belirtilecek tarihler içerisinde istenilen
belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen, çeşitli nedenlerle başlamayan ve yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde görevinden ayrılan adayların yerine yedek adaylardan atama yapılabilecektir.
3- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bunların atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
4- İlanda bulunmayan hükümler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
5- Sözleşmeli Personel olarak yerleşen adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi “Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte bulunmaları hâlinde bulundukları yerde aynı unvanlı memur kadrolarına atanır. Bulundukları pozisyon unvanı ile aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanınca belirlenir. Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Memur kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar.” hükmüne tabidir.

III. Başvuru Yeri, Zamanı ve Şekli
1. Başvurular elektronik ortamda 08/05/2023 – 22/05/2023 tarihleri arasında alınacaktır.
2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden “Türkiye İş Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden başvurularını gerçekleştireceklerdir.
3. Süresi içerisinde yapılmayan ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile faks, şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
4. Adaylar en fazla 5 birim tercihi yapabilecektir.
5. Adayların başvuru işlemini tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.

IV. Başvuruların Değerlendirilmesi, Nihai Sonuçların İlanı ve Yerleştirme İşlemi
1. Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri birimde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonları dikkate alınarak her birim bazında KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması
esas alınmak suretiyle asil ve pozisyon sayısının 2 (iki) katı kadar yedek olarak belirlenecektir.
2. Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
3. Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden öğrenebilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4. Asil adaylardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılabilecektir.
Adaylar KPSS puanı esas alınarak tercih sıralarına göre tek bir pozisyon için asil veya yedek olarak belirlenecek olup diğer birimler için hak talebinde bulunamayacaklardır. Yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için herhangi bir hak teşkil etmemektedir. Yedek adaylardan
yapılacak yerleştirme işlemleri de Kurumumuz www.iskur.gov.tr internet adresinden duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.
5. Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Kurumumuz www.iskur.gov.tr internet adresinden duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Kurumumuz internet adresinde yayımlanacak olan
duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
6. Hizmet Sözleşmesi imzalamaya davet edildiği halde tebligatta belirtilen süre içerisinde atandığı birimde sözleşme imzalamayan ve/veya göreve başlamayan adaylar haklarını kaybedeceklerdir.

V.İletişim:
Adaylar başvuru süreciyle ilgili Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı’nın aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bilgi alabileceklerdir.
Telefon: 0312 216 39 13
E -posta: [email protected]

EK -1: Unvan ve Boş Pozisyon Sayılarına Göre Dağılım Tablosu

BİRİMİ

UNVANI

ADEDİ

AĞRI

BÜRO PERSONELİ

2

AMASYA

BÜRO PERSONELİ

1

ARTVİN

BÜRO PERSONELİ

1

AYDIN

BÜRO PERSONELİ

1

BİLECİK

BÜRO PERSONELİ

1

BİTLİS

BÜRO PERSONELİ

1

BURSA

BÜRO PERSONELİ

13

DÜZCE

BÜRO PERSONELİ

1

ERZİNCAN

BÜRO PERSONELİ

1

GAZİANTEP

BÜRO PERSONELİ

6

HAKKÂRİ

BÜRO PERSONELİ

1

İSTANBUL

BÜRO PERSONELİ

60

İZMİR

BÜRO PERSONELİ

1

KAHRAMANMARAŞ

BÜRO PERSONELİ

1

KARS

BÜRO PERSONELİ

1

KİLİS

BÜRO PERSONELİ

2

KOCAELİ

BÜRO PERSONELİ

9

KONYA

BÜRO PERSONELİ

6

KÜTAHYA

BÜRO PERSONELİ

1

MANİSA

BÜRO PERSONELİ

2

MUĞLA

BÜRO PERSONELİ

3

NİĞDE

BÜRO PERSONELİ

1

RİZE

BÜRO PERSONELİ

1

ŞIRNAK

BÜRO PERSONELİ

1

TEKİRDAĞ

BÜRO PERSONELİ

6

YOZGAT

BÜRO PERSONELİ

1

TOPLAM

125

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326